Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά τόσο την υλοποίηση επενδύσεων όσο και τη στήριξη της λειτουργικής ρευστότητας των επιχειρήσεων. Η REDECON παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην διασφάλιση χρηματοδότησης μέσω επιδοτούμενων ή μη προγραμμάτων:

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών:

Επενδύσεις:

  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, για τη μετάβαση από το επίπεδο μια «απλής ιδέας» στο επίπεδο ενός προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου εφαρμογής,
  • Διαμόρφωση και αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης για τον πελάτη,
  • Υποστήριξη για τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη δανειακών κεφαλαίων,
  • Υποστήριξη για υπαγωγή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός, κλπ),
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων (project management, διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση),
  • Υποστήριξη εξεύρεσης ιδιώτη χρηματοδότη ή στρατηγικού επενδυτή.

Λειτουργική ρευστότητα:

  • Ανάλυση ταμειακού προγραμματισμού και εκτίμηση κεφαλαιακών αναγκών, με κλαδική προσέγγιση,
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης ρευστότητας, με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • Υποστήριξη για τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη δανειακών κεφαλαίων.