Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Ιστορικό

Η REDECON συγκεντρώνει και αξιοποιεί την 25-ετή καταλυτική παρουσία της PLANET στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την περιφερειακή διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η PLANET A.E., αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών, ήδη από το 1993, ίδρυσε τις θυγατρικές εταιρείες PLANET Βορείου Ελλάδος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) και PLANET Δυτικής Ελλάδος (με έδρα την Πάτρα). Οι εταιρείες αυτές εξειδικευτήκαν σταδιακά, η μεν πρώτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και η δε δεύτερη στη στήριξη της προσπάθειας ανάπτυξης και κυρίως του εκσυγχρονισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διατηρώντας ωστόσο τη γεωγραφική τους εστίαση και κυρίως την προσωπική επαφή με τον πελάτη και τα προβλήματα του.

Η ηγετική φυσιογνωμία και οι προοπτικές της PLANET ενισχύονται, στο τέλος του 1999, με τη στρατηγική απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να αποτελέσει βασικό εταίρο της.

Την ίδια περίπου εποχή (2001) η μεν PLANET Βορείου Ελλάδος Α.Ε. μετασχηματίζεται στην PLANET REGIONAL A.E., και η δε PLANET Δυτικής Ελλάδος Α.Ε. στην PLANNER A.E. (που μετεγκαθίσταται πλέον στην Αθήνα), παγιώνοντας την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία των δύο εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2009 οι δύο εταιρείες ακολουθούν την ανοδική πορεία της PLANET, συμβάλλοντας στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην υλοποίηση των σημαντικών αλλαγών στην δομή και τη λειτουργία της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 2009, προσαρμοζόμενη στην διαφαινόμενη αλλαγή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας, η εταιρεία PLANNER A.E. μετονομάστηκε σε REDECON Α.Ε. και η PLANET REGIONAL A.E. απορροφάται από την PLANET A.E., μεταβιβάζοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών και της εμπειρίας της στην μοναδική πλέον θυγατρική εταιρεία της PLANET.

Η REDECON, με ανανεωμένο πλέον χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών δραστηριοποιείται δυναμικά και στους δύο τομείς αγοράς. Αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και σύμβουλο των φορέων της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στη προσπάθειά τους για οικονομική και λειτουργική αναδιοργάνωση, αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου περιβάλλοντος και εκμετάλλευση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων για αναπτυξιακές δράσεις φορέων της περιφέρειας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.