Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Στρατηγική και οργάνωση

To Πρόγραμμα Καλλικράτης και η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής του, μεταβάλλουν δυναμικά το περιβάλλον της αυτοδιοίκησης και επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό της. Βασικές παράμετροι, όπως η αναδιοργάνωση της δομής των υπηρεσιών, η οικονομική αναδιάρθρωση εξαιτίας της μείωσης των πόρων, ο στρατηγικός προσανατολισμός σε διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης, και η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποτελούν μονόδρομο για τους φορείς της αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα. H REDECON αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της εμπειρίας της PLANET στην Κεντρική Διοίκηση και τον προσανατολισμό της σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στην αυτοδιοίκηση, καθίσταται σαν ένας έγκυρος και απόλυτα εξειδικευμένος φορέας παροχής υπηρεσιών στις κάτωθι κατηγορίες :

Κατηγορίες Υπηρεσιών :

 • Στρατηγικός – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Προγράμματα Δράσης,
 • Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών, Λειτουργίες,
 • Χρηματοοικονομική Λειτουργία, Πιστοληπτική Ικανότητα, Αναχρηματοδότηση Δανείων,
 • Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορική,
 • Σχεδιασμός & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΑΠ),
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
 • Υποστήριξη φορέων συνδεδεμένων με του ΟΤΑ (Οργανισμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις) για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών.

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών :

 • Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης,
 • Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Αναδιάρθρωσης, Πιστοληπτικής Ικανότητας, Αναχρηματοδότησης Δανειακών Υποχρεώσεων,
 • Υπηρεσίες Κατάρτισης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας,
 • Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης Προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση.