Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Περιβάλλον – Ενέργεια

Η οικονομική αναδιάρθρωση και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης – θέσεων εργασίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός μοντέλου εντατικής αξιοποίησης των πόρων και των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο Πρόγραμμα Καλλικράτης. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων και Υδατικών Πόρων, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η συσχέτιση τους με το αστικό περιβάλλον και την χωροταξία, αποτελούν βασικούς τομείς στρατηγικών επιλογών. Η εμπλοκή των ιδιωτών, σε συνάρτηση με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των εσόδων, καθίστανται πλέον βασικές επιλογές. H REDECON αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της εμπειρίας των στελεχών της σε όλο το φάσμα των προαναφερομένων επιλογών και δυνατοτήτων, καθίσταται σαν ένας έγκυρος και απόλυτα εξειδικευμένος φορέας παροχής υπηρεσιών στις κάτωθι κατηγορίες :

Κατηγορίες Υπηρεσιών :

 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Αποκομιδή, Διάθεση και Επεξεργασία), με έμφαση στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού και του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου,

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ύδρευση, Αποχέτευση), με έμφαση στη λειτουργική αναδιάρθρωση των ΔΕΥΑ, στα συστήματα Αφαλάτωσης, χρήσης ΑΠΕ και στη μείωση του λειτουργικού κόστους,

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με εφαρμογές σε κρίσιμες και ενεργοβόρες αυτοδιοικητικές υπηρεσίες και έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας,

 • Αστική Ανάπτυξη – Χωροταξία, με έμφαση στη δημιουργία συνθηκών τοπικής ανάπτυξης και προσδιορισμού συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών :

 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Προσδιορισμός μεθόδου αξιοποίησης (Σύμβαση Παραχώρησης, ΣΔΙΤ, κλπ), χρηματοδοτικά μοντέλα ανταποδοτικότητας, κλπ,

 • Τεχνικές Εκθέσεις – Μελέτες,

 • Υπηρεσίες και Μελέτες Ωρίμανσης,

 • Κατάρτιση Συμβατικών Τευχών για διαγωνιστικές διαδικασίες,

 • Υπηρεσίες διαβούλευσης – Προσέλκυση επενδυτών,

 • Υπηρεσίες υποστήριξης στη διενέργεια των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων,

 • Υπηρεσίες υποστήριξης της υπηρεσίας στην κατάρτιση των Συμβάσεων,

 • Υπηρεσίες project management, διοίκησης, διαχείρισης και παρακολούθηση Έργου.