Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γενικά χαρακτηριστικά

Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που αποτελεί Νόμο του ελληνικού κράτους, συνιστά μια ριζική αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, καθώς θεμελιώνει για πρώτη φορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δημιουργεί λιγότερους και ισχυρούς Δήμους, μεταφέρει την άσκηση αρμοδιοτήτων στο προσφορότερο επίπεδο εξυπηρετώντας τις αρχές της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους, εναρμονίζει τις διοικητικές λειτουργίες της Ελλάδας με τις δομές και την πρακτική που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και θεμελιώνει αναπτυξιακή προοπτική. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που, ενώ έχει τεχνικό κανονιστικό περιεχόμενο, θέτει σε κίνηση βαθύτατα πολιτικές διεργασίες, αλλάζοντας την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Οι νέοι φορείς αυτοδιοίκησης καλούνται να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης του 21ου αιώνα, για να εφαρμόσουν μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλυτικής λογιστικής και διοίκησης με διαφορετικούς στόχους, αλλά και με νέους θεσμούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους. Η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση αποκτά πολλαπλές αρμοδιότητες και της δίδεται η δυνατότητα να αναλάβει σημαντικές αναπτυξιακές λειτουργίες, υπερβαίνοντας τα στενά όρια της νομαρχίας και τον παραδοσιακό διεκπεραιωτικό και ελεγκτικό της ρόλο. Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και η συνεπαγόμενη δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση στη χώρα αποτελεί εγχείρημα τεράστιου μεγέθους, το οποίο απαιτεί πλέον παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυξημένης τεχνογνωσίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά και τρέχουσες ανάγκες

Η αναδιάρθρωση των δομών της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και οι εξελίξεις που συντελούνται στην οικονομία και στην κοινωνία εντός και εκτός, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των τρεχουσών αναγκών της Περιφερειακής – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τους. Η ριζική αναδιοργάνωση της διοικητικής και οικονομικής τους λειτουργίας με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας αποτελεί τη βασική στρατηγική επιλογή. Στα πλαίσια αυτά απαιτούνται άμεσες δράσεις στους τομείς: α. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων υψηλής προστιθέμενης αξίας, β. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, με έμφαση στους τομείς Καθαριότητας – Αποκομιδής και Ανακύκλωσης, γ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, με έμφαση στη μείωση του κόστους λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών (ΔΕΥΑ, κλπ) και κυρίως του ενεργειακού κόστους με έμφαση στις ΑΠΕ, δ. Εξοικονόμηση ενέργειας με αποτελεσματικές μεθόδους εφαρμογής ΑΠΕ στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, δ. Δημιουργία πρωτοβουλιών στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, για την υποβοήθηση των τοπικών οικονομιών, ε. Ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών – οικονομικών δομών, με έμφαση στην αύξηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και αποτελεσματικής εφαρμογής του Στρατηγικού – Επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και η δυσμενής οικονομική συγκυρία, ανέδειξαν τις αδυναμίες του αυτοδιοικητικού μηχανισμού και παράλληλα ανέδειξαν και αδυναμίες σε όλο το σύστημα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σαν απόρροια των δομών και των προτεραιοτήτων που η Κεντρική Διοίκηση είχε θέσει. Η REDECON επιχειρώντας να είναι έτοιμη στην «αφετηρία εκκίνησης» της «νέας εποχής» στην αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη: α. να παρέχει υπηρεσίες άμεσων και ορατών αποτελεσμάτων, β. να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και κυρίως εξειδίκευση, γ. να είναι κοντά στις αυτοδιοικητικές ανάγκες και τους φορείς, με συνεχή παρουσία των στελεχών της, δ. να παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις και τις εξελίξεις που συντελούνται, αξιοποιώντας τη δυναμική και τη μεγάλη εμπειρία της PLANET A.E.