Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Γενικά χαρακτηριστικά

Η οικονομική κρίση και οι ραγδαίες εξελίξεις στον επιχειρηματικό περιβάλλον της  χώρας και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς. Η ριζική αναδιάρθρωση των μεριδίων αγοράς στους περισσότερους κλάδους, η έλλειψη ρευστότητας την οποία επιτείνει η αδυναμία εμπλοκής του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η συνεχής και αυξανόμενη έξοδος από την αγορά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και η ραγδαία επιδείνωση του αριθμού των ανέργων, είναι ορισμένα από τα άμεσα και ορατά αποτελέσματα στον ιδιωτικό τομέα της χώρας. Η συνεχιζόμενη ύφεση αποτελεί βασικό πρόβλημα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, ωστόσο κρίνεται απαραίτητο να αναδιατάξουν άμεσα τη στρατηγική τους και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που αυτή δημιουργεί, προετοιμαζόμενες για την επόμενη διετία και με βασικό σκοπό να παραμείνουν στην αγορά με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Ειδικά χαρακτηριστικά και τρέχουσες ανάγκες

Η μορφή της επιχειρηματικότητας, όπως περιγράφηκε προηγουμένως και ανεξάρτητα της κλαδικής της διάρθρωσης, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α. μειωμένη ανταγωνιστικότητα, εξαιτίας του υψηλού κόστους λειτουργίας και της χαμηλής προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις, β. αδυναμία προσέγγισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αφενός εξαιτίας της έντασης της κρίσης και της αδυναμίας του να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις και αφετέρου εξαιτίας και της έλλειψης πληροφόρησης για παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, γ. χαμηλή δυνατότητα προσαρμογής σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής μελλοντικής ζήτησης, δεδομένο το οποίο οφείλεται και στην χαμηλής αξίας συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται και δ. αδυναμία αξιοποίησης των κοινοτικών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αφενός εξαιτίας της αδυναμίας της Κεντρικής Διοίκησης να επιταχύνει τις διαδικασίες απορρόφησης και αφετέρου και εξαιτίας της έλλειψης στρατηγικών επιχειρηματικών επιλογών από μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συμπέρασμα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αγορά γενικότερα βρίσκονται σε χρονική περίοδο ύφεσης και δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, δεδομένο το οποίο έχει οδηγήσει στην καταγραφή δυσμενών αποτελεσμάτων συνολικά ανεξάρτητα της κλαδικής τους διάρθρωσης. Στην διετία που θα διανύσουμε απαιτείται: α. ορθολογικός προγραμματισμός των επιχειρηματικών αναγκών, β. συνεχής ενημέρωση των τάσεων, των εξελίξεων της ζήτησης και των χρηματοδοτικών εργαλείων – ευκαιριών, γ. διατήρηση χαμηλού λειτουργικού κόστους και εξορθολογισμός των βασικών δομών λειτουργίας, και δ. επιλογή κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της επιχειρηματικότητας και στην ορθολογική αξιοποίηση των τάσεων σε κλαδικό επίπεδο. Η REDECON με τη δυναμική βοήθεια – υποστήριξη της PLANET αποτελούν εργαλείο υποβοήθησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην παροχή ολοκληρωμένων και κυρίως αποτελεσματικών υπηρεσιών.