Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

17 Μαΐου 2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δράσης

Δημοσιεύτηκε στις 10/03/2017 η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Στόχος της Δράσης

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων. Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων τους, οι Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δραστηριοτήτων από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση – επικύρωση – προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • υποστηρικτικές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
Κατηγορίες Παρεμβάσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται

 • είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις,
 • είτε από ομάδες επιχειρήσεων,
 • είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς σε μία από τις ακόλουθες τρείς παρεμβάσεις:
 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:
  • σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
  • σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός (σε Δημόσια Δαπάνη) της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 126.000.000 €.
Αναμένονται δύο πρόσθετοι κύκλοι:

 • τον Απρίλιο του 2018, προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 84.000.000 €
 • τον Απρίλιο του 2019, προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 70.000.000 €
Κατανομή Προϋπολογισμού σε Τομείς Προτεραιότητας (σε Δημόσια Δαπάνη)
Υλικά – Κατασκευές 9.900.000 €
Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 7.200.000 €
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 20.700.000 €
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 18.000.000 €
Υγεία & Φάρμακα 22.950.000 €
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5.400.000 €
Ενέργεια 13.950.000 €
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 23.400.000 €
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 4.500.000 €
Σύνολο 126.000.000 €
Κατανομή Προϋπολογισμού σε Επιλέξιμες Περιφέρειες (σε Δημόσια Δαπάνη)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 68.040.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 18.900.000 €
Αττική 32.760.000 €
Στερεά Ελλάδα 3.150.000 €
Νότιο Αιγαίο 3.150.000 €
Σύνολο 126.000.000 €
Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Οι Δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα & λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δηλ. δαπάνες ταξιδιών, δαπάνες δημοσιότητας, αναλώσιμα, δαπάνες αμοιβής ορκωτού λογιστή/ ελεγκτή, δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, λοιπές λειτουργικές δαπάνες)
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας (δηλ. άυλα στοιχεία ενεργητικού, δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας)*
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις**

* Οι δαπάνες καινοτομίας είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση Δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ καθώς και για τους ερευνητικούς οργανισμούς
** Οι δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση Δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου


Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης ανά Κατηγορία Παρέμβασης

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτερος προϋπολογισμός πρότασης)

200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

Από 45% έως 80%
Από 35% έως 75%

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (ανώτερος προϋπολογισμός πρότασης)

1.000.000€

Ένταση Ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις

Από 45% έως 80%
Από 35% έως 75%
Από 25% έως 65%

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ανώτερος προϋπολογισμός πρότασης)

2.000.000€

Ένταση Ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις

Από 45% έως 70%
Από 35% έως 60%
Από 25% έως 50%

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά των εντάσεων ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλέξιμες δραστηριότητες που θα συμπεριλαμβάνονται στην ερευνητική πρόταση του Δικαιούχου.

Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης προτάσεων

Έως τριάντα έξι (36) μήνες

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων & Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων ανά Κατηγορία Παρέμβασης
A. Επιστημονική & Τεχνική Αρτιότητα του Προτεινόμενου Έργου (Excellence) Παρέμβαση Ι 20% Παρέμβαση ΙI 40% Παρέμβαση ΙII 30%
Α1. Σαφήνεια & συνάφεια στόχων
Α2. Ορθότητα των επιστημονικών/ τεχνολογικών αρχών
Α3. Αξιοπιστία της προτεινόμενης ερευνητικής/ τεχνικής προσέγγισης
Α4. Το προτεινόμενο έργο είναι φιλόδοξο, υιοθετεί καινοτόμες αρχές και προσεγγίσεις και εκτείνεται πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης
Α5. Τεκμηρίωση της ωριμότητας αποτελεσμάτων εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου (προ της υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση)
Α6. Ωριμότητα της τεχνολογίας για την υλοποίηση πιλοτικής παραγωγής/ κατασκευής
Α7. Πρόοδος πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης στην παραγωγή
B. Εμπειρία & Αξιοπιστία Δικαιούχου/ων, Ποιότητα & Ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του Έργου (Implementation) Παρέμβαση Ι 30% Παρέμβαση ΙI 30% Παρέμβαση ΙII 20%
B1. Συνοχή & αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλόλητα διάθεσης πόρων, π/υ και ανάθεσης εργασιών
B2. Ικανότητα & εμπειρία του (ων) Δικαιούχου (ων) & των ατόμων που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου
Β3. Επάρκεια υποδομών συμμετεχόντων φορέων και καταλληλόλητα οργανωτικής δομής & διαδικασιών διαχείρισης του έργου
Β4. Συμπληρωματικότητα εταίρων της σύμπραξης ως προς την ικανότητα και εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών (μόνο στη περίπτωση συνεργατικών έργων)
Γ. Αποτελέσματα & Επιπτώσεις του Προτεινόμενου Σχεδίου (Impact) Παρέμβαση Ι 50% Παρέμβαση ΙI 30% Παρέμβαση ΙII 50%
Γ1. Δυνατότητα δημιουργίας & διατήρησης θέσεων απασχόλησης
Γ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είτε με την ενσωμάτωση νέας γνώσης είτε με την αξιοποίηση της υπάρχουσας καινοτομίας είτε με την προσφορά νέας καινοτομίας
Γ3. Δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις διαδικασίες του
Γ4. Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης & διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (περιλαμβανομένων των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας)
Γ5. Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και διεθνές επίπεδο
Γ6. Τεκμηρίωση της ύπαρξης ελλείμματος και ενδιαφέροντος στην αγορά και του πλεονεκτήματος ανταγωνιστικής τεχνολογίας που επιτυγχάνει η πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος η υπηρεσίας
Γ7. Βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης ως προς την πραγματοποίηση του υποβαλλόμενου αρχικού σχεδίου εκμετάλλευσης
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για την Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προτάσεων

Η REDECON Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία της PLANET Α.Ε. (www.planet.gr) και εστιάζεται στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις (ΜΜΕ & Μεγάλες) και τους φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της στην υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μπορεί να σας υποστηρίξει άμεσα, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

 • την υποστήριξη στη διαμόρφωση της ερευνητικής σας πρότασης
 • την υποστήριξη στην εύρεση των κατάλληλων προμηθευτών
 • την προαξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της ερευνητικής σας πρότασης
 • τη σύνταξη και υποβολή τηςπρότασης του ερευνητικού σας έργου, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών
 • την υποστήριξη στο διάστημα της αξιολόγησης της ερευνητικής σας πρότασης
 • τηνυποστήριξη στη διαδικασία υλοποίησης & παρακολούθησης του ερευνητικού έργου μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησης
 • την καθοδήγηση για την ανεύρεση χρηματοδότησης – κεφαλαίου κίνησης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου μέχρι την τελική αποπληρωμή της.

Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας, να παρέχουν δωρεάν κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα.

Αρμόδιο Στέλεχος Επικοινωνίας
Αντώνης Γιαννακόπουλος

REDECON A.E.

Λουΐζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων
11523 – Αθήνα
ΤΗΛ: 210 690 5139 & 210 690 5071
FAX: 210 691 2498
antonis.giannakopoulos@redecon-planet.gr
www.redecon.gr


Κατηγορίες: Homepage Slider, Νέα