Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης ανέρχεται σε 13εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14εκ. €.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη):

  • Παρέμβαση Α: έως 1.000.000 € ανά έργο
  • Παρέμβαση Β:  έως 150.000 € ανά επιχείρηση

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση)  κυμαίνεται ως εξής:

  • Βιομηχανική Έρευνα 65%-80%
  • Πειραματική Ανάπτυξη 40%-60%

- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  δαπάνες προσωπικού

•  δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

•  δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

•  πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

• δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση & την προετοιμασία των διπλωμάτων ευρισιτεχνίας

-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι:

•  Φορείς Πολιτισμού: οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και εποπτευόμενων φορέων του.

•  Ερευνητικοί φορείς: όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

•  Επιχειρήσεις  με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας

Η Δράση θα υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις:

Παρέμβαση Α – Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό

Παρέμβαση Β – Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


Κατηγορίες: Uncategorized, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις