Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ειδικός στόχος της πρόσκλησης «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα ανέλθει στα 10.000.000€.

Στο πλαίσιο της παρούσας, ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού Δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 700.000€.

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

50%

85%

Λοιπές επιχειρήσεις

30%

 

 

-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας, επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι:

• Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) 

•  Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας

Οι Πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

->  Από μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις σε συνεργασία με έναν ή δύο ερευνητικούς οργανισμούς οι οποίος θα έχει τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση που έχουμε δύο (2) επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην Πράξη υπό την μορφή Σύμπραξης
->  Από μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις σε Σύμπραξη με έναν (1) ή δύο (2) ερευνητικούς οργανισμούς

 

- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Δαπάνες προσωπικού

•  Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό & εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων

•  Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους

•  Προμήθεια αναλωσίμων

•  Πρόσθετα γενικά έξοδα

• Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων

•  Έμμεσες δαπάνες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


Κατηγορίες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Περιβάλλον, Χρηματοδοτήσεις