Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

-  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι:

•  Eρευνητικοί φορείς

•  Επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από:

  →   Α’ Σχήμα -   Σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις προτεραιότητες με κωδικό 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2.

Η συμμετοχή/ προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης.

   →   Β’ Σχήμα – Σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2.

Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Η διάρκεια υλοποίησης είναι από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

 

-  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκ. €.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

-  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  δαπάνες προσωπικού

•  δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

•  δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

•  πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

•  δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση & την προετοιμασία των διπλωμάτων ευρισιτεχνίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


Κατηγορίες: Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοδότηση