Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Χρηματοδότηση έργων Αστικής Ανάπτυξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Jessica

Η πρωτοβουλία Jessica (από το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” / «Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές», εφεξής «JESSICA») αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η πρωτοβουλία Jessica αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης.

Με το Jessica τα Kράτη Mέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων.

Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία είναι ο πυρήνας λειτουργίας του Jessica και είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Ενδεικτικά οι πόροι του Jessica μπορούν να διοχετεύονται σε έργα στους ακόλουθους τομείς (σύμφωνα και με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο προέρχονται οι πόροι):

 • Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας κλπ
 • Προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις
 • Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης
 • Δημιουργία χώρων γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ ή της έρευνας και ανάπτυξης
 • Προώθηση της οικονομίας της γνώσης μέσω δημιουργίας ή αναπαλαίωσης πανεπιστημιακών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων
 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
 • Αύξηση της κινητικότητας

Στο παραπάνω πλαίσιο, τον Ιούλιο του 2010 υπεγράφη σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΕΤΕπ για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica Ελλάδας ως διακριτής χρηματοδοτικής μονάδας εντός της ΕΤΕπ.

Για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατέβαλε προς την ΕΤΕπ το συνολικό ποσό των 258 εκατομμυρίων ευρώ από τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (εφεξής «ΠΕΠ») και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής «ΕΤΠΑ»).

Η επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα λειτουργήσουν ως Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε από την ΕΤΕπ.

Η REDECON αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία της στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και στο χώρο της χρηματοδότησης έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία απευθύνεται στους Δήμους της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν έργα αστικής ανάπτυξης μέσω του Jessica.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 1. Διερεύνηση της δυνατότητας του έργου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το Jessica
 2. Μεθοδολογία ένταξης και παροχή υποστήριξης στο Δήμο για τη χρηματοδότηση του έργου
 3. Προετοιμασία της πρότασης χρηματοδότησης του έργου
 4. Υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης
 5. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην Κατάρτιση των Συμβατικών Τευχών

Τα έμπειρα στελέχη της REDECON είναι στη διάθεσή σας να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητας ένταξης των έργων σας στο Jessica.

Tagged with: , , ,          
Κατηγορίες: Homepage Slider, Νέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χρηματοδοτήσεις