Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Νέες Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες με Έμφαση στις τρέχουσες ανάγκες της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να αποκτήσουν την απαραίτητη ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις αυξημένες και σύνθετες ανάγκες του ρόλου τους λειτουργώντας σε ένα εξαιρετικά δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η Redecon έρχεται να υποστηρίξει τους φορείς τις τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση βασικών υποδομών αστικής ανάπτυξης και στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους δημότες, αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο τους πόρους και την ακίνητη περιουσία του δήμου, αλλά και μοχλεύοντας πόρους από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ΕΣΠΑ κλπ) με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης, παράλληλα με τη λειτουργία σύγχρονων υποδομών και υπηρεσιών υγείας –εκπαίδευσης –αθλητισμού– πολιτισμού –κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.

Έρχεται επίσης να υποστηρίξει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ανορθολογισμό και την αναβάθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές επικοινωνιών και αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

>        Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

-   Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων

>        Κατάρτιση Σχεδίου Βελτίωσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η παραπάνω ενέργεια περιλαμβάνει την κατάρτιση Σχεδίου Βελτίωσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά μήκος 4 βασικών αξόνων:

-   Ικανοποίηση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό

-   Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

-   Διαχείριση Απόδοσης Ανθρώπινου δυναμικού

-   Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαίδευση & Κατάρτιση Προσωπικού

-   Προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

-   Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα

-   Οργάνωση και  διαχείριση του προγράμματος

-   Οικονομική διαχείριση ου προγράμματος (σύνταξη και υποβολή φακέλου αποπληρωμής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλείσιμο προϋπολογισμού)

-   Συντονισμός του προγράμματος και εποπτεία διεξαγωγής της εκπαίδευσης

-   Προετοιμασία και παροχή των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών υλικών και μέσων –σύνταξη και διάθεση εκπαιδευτικών σημειώσεων

-   Χορήγηση στους εκπαιδευομένων βεβαίωσης/πιστοποιητικού παρακολούθησης

 

Αναβάθμιση της Διαχειριστικής Επάρκειας

>        Ενημέρωση προσωπικού του Δήμου για το νέο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προγράμματα ενημέρωσης των αρμόδιων στελεχών του Δήμου σχετικά με:

-  Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

-  Τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

-  Τις νέες διαδικασίες επιλογής πράξεων προς συγχρηματοδότηση, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τον τρόπο συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων

-  Το νέο τρόπο και τα νέα κριτήρια για την αξιολόγηση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

>        Συγκρότηση του φακέλου τεκμηρίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου

Προετοιμασία φακέλου τεκμηρίωσης της επάρκειας του Δήμου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

-   Διοικητική Ικανότητα:

  • Επάρκεια της οργανωτικής δομής και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης
  • Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων

-   Επιχειρησιακή Ικανότητα:

  • Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
  • Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων

Εντοπισμός Δράσεων με Δυνατότητας Χρηματοδότησης από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

>        Διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των δράσεων του Δήμου από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ

Η παρούσα υπηρεσία εστιάζεται στη εξέταση της δυνατότητας χρηματοδότησης των δράσεων του Δήμου, που έχουν προταθεί να περιληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο του για τη περίοδο 2014-2019 από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και κατά κύριο λόγο από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

>        Προετοιμασία τυποποιημένων εντύπων πρότασης για τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ΕΠ του ΕΣΠΑ

-   Το ΕΠ, τον Άξονα Προτεραιότητας, την Επενδυτική Προτεραιότητα και τον Ειδικό Στόχο στον οποίο προτείνεται προς ένταξη κάθε έργο

-   Την περιγραφή του έργου, τον προϋπολογισμό του και τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος

-   Τον τρόπο υλοποίησης του έργου, το επίπεδο ωριμότητας του, τις ενδεχόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη υλοποίησης του και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

>        1η Φάση: Οριστικοποίηση Καταλόγου Ακινήτων

-   Συλλογή και επεξεργασία των βάσεων που έχει στην διάθεση του ο Δήμος – σύγκριση με τα αρχεία του κτηματολογίου

-   Εξαίρεση ακινήτων που δεν ανήκουν στην «Ιδιωτική περιουσία» και επισήμανση ενδεχόμενων διπλοεγγραφών

-   Διαμόρφωση Προδιαγραφών Φακέλου Ακινήτου και Υπόδειγμα Συνοπτικής Τεχνικής Έκθεσης για την συμπλήρωση του Check list στην επόμενη φάση.

>        2η Φάση: Έλεγχος Ακινήτων & Επιβεβαίωση της Βάσης

-   Φυσική αυτοψία και συλλογή τεχνικών στοιχείων ακινήτων

-   Εκπόνηση συνοπτικής Τεχνικής Έκθεσης για κάθε ακίνητου και κατάρτιση ψηφιακού αρχείο φωτογραφιών ή/και video

-   Check list για κάθε ακίνητο με επισήμανση τυχόν ελλείψεων από τους φακέλους ακινήτων με βάση τις Προδιαγραφές Φακέλου Ακινήτου

-    Έκθεση με τα σημαντικότερα ακίνητα του Δήμου , τα ποσοτικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας και ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν στις φάσεις Α&B

>        3η Φάση: Κατάταξη ακινήτων σε Χαρτοφυλάκια και Διαμόρφωση Πρότασης Αξιοποίησης Ακινήτων

-   Διενέργεια προκαταρτικού νομικού ελέγχου των ακινήτων με βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας και τις πληροφορίες που τηρούνται στο Δήμο

-   Κατάταξη, με προκαθορισμένα κριτήρια των ακινήτων σε χαρτοφυλάκια με βάση το βαθμό εμπορικής αξιοποίησης τους

-   Ενδεικτική προεκτίμηση αξίας ακινήτων

-   Επιλογή των ακινήτων άμεσης προτεραιότητας αξιοποίησης και διατύπωση προκαταρτικών προτάσεων για την αξιοποίηση τους

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων Υποδομής

>        Ενδεικτικές ενέργειες της παρούσας υπηρεσίας 

-   Εκπόνηση τεχνικών μελετών

-   Ωρίμανση έργων

-   Χρηματοδότηση Έργων – σύνταξη τεχνικών δελτίων, υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά μέσα και παρακολούθηση της έγκρισης

-  Παρακολούθηση της υλοποίησης έργων

>          Ενδεικτική τομείς έργων

-   Διαχείριση στερεών αποβλήτων

-   Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

-   Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτήρια

-   Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδοφωτισμό

Tagged with: , , , ,          
Κατηγορίες: Άρθρα, Uncategorized, Τοπική Αυτοδιοίκηση